HOME | CONSULTEN | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Wat is Karma?

Bron: Lasagesse

Het begrip "karma" wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd. Meestal gaat men ervan uit dat karma te maken heeft met een bepaalde straf. In principe hebben veel mensen hun karma niet goed door en weten niet wat zij met de problematiek aan moeten. Er ontstaan klachten omdat men niet meer de juiste koers vaart. Karma wordt dán als iets negatiefs ervaren. Dit is beslist niet de bedoeling. Met karma wordt bedoeld dat men bepaalde opdrachten, levenslessen, op aarde moet leren vervullen. Karma geeft de mens een kans om op aarde iets in zichzelf te veranderen. Het is beslist géén straf.

Men gaat ervan uit, dat de mens iedere keer op aarde terugkomt, reïncarneert. In ieder leven vult men een bepaald stuk van het totaal in. Alle aspecten komen op een bepaald moment naar voren. Luistert men niet goed naar de innerlijke stem dan bouwt men karma op. Men krijgt dan de gelegenheid om dat karma in het volgende leven in te lossen. Het kan zelfs gebeuren dat men karma opbouwt in dít leven en de mogelijkheid krijgt om het ook in dít leven in te lossen.

De persoon zelf beoordeelt of de levenslessen goed ingevuld zijn. Aan gene zijde is een bron van liefde, een hoge energie. Daar zitten ook helpers die ons bijstaan in het invullen van onze levenslessen. Zij veroordelen ons niet maar omringen ons met energie. Door deze energie verkrijgt men inzicht hoe men weer verder de lessen kan uitwerken zowel aan gene zijde als op aarde. Zodra een les is ingevuld, volgt een ander aspect, net zo lang tot men aan alle levenslessen is toegekomen. In de periode van geboorte tot volwassenheid vormt men de toekomst en doorloopt men alle chakra's, en vormt men zijn eigen basis. Om het karma in te lossen is het van zeer groot belang dat de basis stabiel is. Mensen met een miasma worden geremd in het verwerken van hun levenslessen.

Kinderen waarbij sprake is van incest of mishandeling hebben ook hun levenslessen te verwerken. Deze handelingen zijn helemaal niet goed te praten. Hoe erg het ook is, het zijn toch karma's waar mensen van moeten leren. Het ene leven is makkelijk en het andere is heel erg moeilijk. In principe kiest men zelf de ouders uit om iets uit te werken. Vaak heeft men één van de vorige levens al met deze ouders gedeeld. De toen ontstane problematiek moet dan in dit leven uitgewerkt worden. Het is en blijft tragisch maar soms is lijden nodig om te kunnen groeien.

Een ziekte, die ontstaat vanuit karma, is ook heel erg. Bijvoorbeeld door zich op te offeren of zich niet genoeg te uiten. Vaak ziet men dat iemand weigert om zelf uit een negatieve situatie te stappen. Duurt dit lang genoeg, dan deformeert het weefsel waarbij bijvoorbeeld de ziekte kanker kan ontstaan. Dat iemand kanker ontwikkelt, heeft in dit geval niets te maken met een miasma, maar met het niet goed invullen van de levenslessen.

In de reguliere geneeswereld bestaat een groot deel van de therapie uit het toedienen van medicamenten en chirurgisch ingrijpen. In principe haalt men de uiting van de negatieve energie weg, maar de negatieve energie zelf zit er nog. De persoon moet zichzelf veranderen, want het zit in hemzelf. Er is dus sprake van een karmisch proces. Is het een kanker, die is ontstaan vanuit een miasma, dan is het genezingsproces heel anders. Kanker kan zelfs uit een miasma én karma ontstaan.

Om meer van de term "karma" te begrijpen is het noodzakelijk om iets meer te weten van het zgn. "kosmisch plan". Ik zal proberen een model te schetsen, waarmee één en ander verklaard kan worden. Dit model is universeel en op iedereen van toepassing. Tevens zal ik dieper ingaan op het hoe en waarom van leven en sterven en op het begrip reïncarnatie.

4.1 Schepping en evolutie

Het scheppingsverhaal en de evolutietheorie van Darwin zijn lange tijd moeilijk verenigbaar geweest. Ik wil proberen deze theorieën samen te voegen. Tevens wil ik duidelijk maken dat ze beide passen in het kosmisch plan. In feite overlappen beide elkaar gedeeltelijk en volgen ze elkaar op. Volgens mijn filosofie is alles ontstaan uit de zgn. oerknal. Door deze oerknal is er energie gematerialiseerd. Energie kreeg vorm, het heelal ontstond en ook de mens, als individueel energiesysteem, ontstond. De mens had dus nog geen lichaam maar was slechts aanwezig als ziel. Alle basis energieën waren aanwezig. Licht, donker, de vier elementen ( vuur, water, aarde en lucht ) etc.. Omdat deze energieën volkomen in harmonie waren, ook de mannelijke en vrouwelijke energie (Adam en Eva) wordt deze staat het paradijs genoemd. Dit proces is dus voor te stellen als de schepping. Intussen werd de energie verder gematerialiseerd en ontstonden er tastbare structuren. Ook de aarde werd gematerialiseerd en het leven ontstond. Eerst konden lagere bewustzijnsvormen zich op de aarde vestigen maar na verloop van tijd was de evolutie van de stof zover dat er menselijke energie met de aarde verbonden kon worden. De menselijke energie moet op een hoger trillingsniveau gebracht worden. Uit het scheppingsverhaal blijkt dat de zwakke plek op de vrouwelijke kant ligt. Dit wil zeggen de gevoelskant ofwel emotionele kant van de mens. Om deze reden worden we in het leven op aarde zoveel geconfronteerd met psychisch-emotionele problematiek.

Dit proces is een goede verklaring voor de evolutietheorie enerzijds en het scheppingsverhaal anderzijds.

De stof is geëvolueerd zodat er uiteindelijk een menselijke energie in gehuisvest kon worden (de eerste mens ). Eén en ander betekent dat er wel degelijk een verschil is tussen mensen en dieren.

Het doel van de incarnatie van de mens is leren en groeien, ofwel verhoging van energetische frequentie.

4.2 Sferen en subsferen

Alle energiesystemen zijn onderhevig aan wetmatigheden. Het verhogen van de energiefrequentie van de mens gaat volgens een vooropgezet plan. Allereerst heeft de totale energie van de mens zich opgesplitst in een enorme hoeveelheid kleinere energiesystemen, de mens als individu. Voor te stellen als cellen van één groot geheel.

Iedere cel c.q. ieder mens moet op een hoger trillingsniveau komen, zodat daardoor het grote geheel op een hoger niveau komt. Iedere mens moet een bepaald traject afleggen om z'n geestelijke energie te verhogen.

Dit traject bestaat uit het doorwerken van zeven bewustzijnsniveaus, "sferen" genoemd. Het bekende spreekwoord "in de zevende hemel zijn" is hiervan afgeleid. Iedere sfeer is weer onderverdeeld in zeven subsferen. Om deze sferen door te werken zijn heel veel levens nodig. In ieder leven worden we geconfronteerd met bepaalde levenslessen, opdrachten en testen. Dit systeem verklaart ook het doel van reïncarnatie. Ieder mens begint z'n weg in hoofdsfeer 1 en subsfeer 1. Na voldoende geleerd te hebben wordt de energie verhoogd en kunnen ervaringen in hoofdsfeer 1 en subsfeer 2 opgedaan worden. Na 1.7 gaat men over naar 2.1 totdat uiteindelijk 7.7 bereikt is. Het gevolg is dat we als cel weer deel gaan worden van het grotere geheel. We verliezen dan onze eigen identiteit. Door dit proces zal het grotere geheel, waarvan wij allemaal deel uitmaken op een hogere frequentie komen. De sferen en subsferen zijn gerelateerd aan de zeven hoofdchakra's. De aspecten van de chakra's komen dus terug in onze levenslessen. Een voorbeeld zal dit beter doen begrijpen. Een persoon heeft na veel levens sfeer 3 bereikt en bevindt zich in subsfeer 5. Dit betekent dat deze mens in zijn of haar huidig leven bijzonder veel geconfronteerd zal worden met emoties. De reden is dat de derde sfeer verbonden is met de plexus solaris, de derde chakra. De vijfde subsfeer geeft aan dat men hier te maken heeft met het uiten van emoties, nl. de keelchakra.

Dit model van geestelijke groei door middel van reïncarnatie staat los van religie en is een verklaring voor ons leven op aarde.

4.3 Karmische banden

Om snel met onze levenslessen geconfronteerd te worden, krijgen we in ons leven vaak te maken met personen die we in vorige levens al ontmoet hebben. Vaak hebben we met deze personen wat uit te werken. Vanuit dit gegeven is het dus ook mogelijk dat familiebanden in verschillende levens terugkomen. De huidige vader kan bijvoorbeeld in een vorig leven de zoon zijn geweest of de partner. Zeer belangrijk in deze zijn onze ouders. Het kan zijn dat één van onze ouders of beide ouders een zeer belangrijke rol spelen in ons karma. We moeten beseffen dat onze ouders een spiegel voor ons zijn in onze jonge jaren en zij voeden ons op. Onwillekeurig worden daardoor ideeën van hun op ons overgebracht, die al dan niet juist zijn. Als volwassenen zullen we er dan achterkomen dat deze ideeën soms herzien moeten worden. Veelal leidt dit dan tot strijd tussen ouders en kinderen. We moeten onze ouders leren zien als de personen bij wie we geboren zijn geworden, met het doel om de juiste voedingsbodem te krijgen voor het invullen van onze karmische lessen. Een kind kiest dan ook z'n ouders wanneer de tijd gekomen is om weer op de aarde te incarneren.

Tevens bestaat er een zgn. groepskarma. Dit betekent dat er een groot aantal zielen collectief incarneert om een bepaalde ervaring op de aarde mee te maken. Voorbeelden van dit groepskarma zijn o.a. hongersnood en natuurrampen en oorlogen.

Een andere veelvuldig voorkomende vorm van karma zijn onze partners.

Bij de keuze van onze partner laten we ons vaak leiden door ons voorbeeld, meestal onze ouders. In veel gevallen kiezen we juist een partner die op onze vader of moeder lijkt of juist het tegenovergestelde. Een andere mogelijkheid is dat we een kopie van onszelf willen kiezen, we spiegelen ons aan de partner. Via een partner kunnen we vaak juist geconfronteerd worden met de punten van aandacht bij onszelf. Zo kan het zijn dat men binnen een verkeerde relatie zit. Het is dan ook helemaal niet verkeerd om met deze relatie te breken. Hoort het niet meer op dit levenspad dan behoort men afstand te kunnen nemen en los te laten. Blijft men in zo'n ongelukkige situatie hangen, dan komt men vol spanning te zitten. De chakra's gaan slecht doorstromen en de meridianen raken uit balans. Men gaat dan vaak over tot energetische therapieën, homeopathische- en/of allopathische behandelingen. Men zou eerst naar de basis toe moeten en zich afvragen waarom het fout gaat.

Natuurlijk kan het ook voorkomen dat we met de partner in een vorig leven al een relatie gehad hebben die verder uitgewerkt moet worden. Derhalve zijn er zeer veel vormen van karmische banden en is karma iets dat ons gehele leven een grote rol speelt.

Zoals eerder vermeld halen de klassieke homeopathische geneesmiddelen voornamelijk het miasma weg. Vanuit het karma kan men negatieve energieën creëren. Homeopathische geneesmiddelen kunnen dan een goede ondersteuning zijn om die negatieve energie te verminderen of te doven. Tenslotte heeft men karma altijd zelf in de hand. Door het niet goed invullen van de levenslessen zijn kanker, reumatische arthritis (gewrichtsreuma) en allergieën karmische ziekten. De eigen cellen transformeren zich ten gevolge van de negatieve energie, die zich in het lichaam opeenhoopt. Men moet er de noodzaak van inzien om deze energie af te laten vloeien. Dit kan alleen gebeuren door veranderingen aan te brengen in het hele denk- en gevoelspatroon. Dan kan men spreken van een echte genezing. Laat men zich opereren of slikt men alleen medicijnen, dan is er sprake van een symptomatische genezing. Allergie is in vergelijking met kanker een minder extreem geval. Door slijmvorming sluit men zichzelf af voor de buitenwereld. Bij kinderen, die de chakra's nog moeten ontwikkelen, functioneren deze energiecentra nog niet optimaal. De oorzaak kan liggen bij de ouders of bij de school. De meeste mensen in Nederland hebben een chronische ziekte vanuit een miasmabeeld. Iedereen heeft karma en de meeste mensen kunnen deze extra aardse belasting dragen.

Ook gehandicapt geboren worden, is een karma en betekent dat men daarvan moet leren.

Karma heeft helemaal niets te maken met leeftijd. Het heeft puur te maken met uit welke laag men komt. Bijvoorbeeld men incarneert uit sfeer 6. Dan heeft men ook alle wijsheid uit alle voorgaande sferen en subsferen bij zich. Een jong kind kan al heel wijs zijn. Het heeft al heel wat levens gehad en heeft dus zijn lessen uit al die voorgaande sferen volbracht en alle wijsheid bij zich. Het kind heeft uiteraard wel karma voor dit leven bij zich.

Bron: http://home.planet.nl/~steen222/lasagesse.htm

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be